Ενημερωση υποκειμενων δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα

H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» (εφεξής, η «PostCredit») ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, τους υποψήφιους πελάτες (εφεξής «Υποκείμενα»), οι οποίοι συμπληρώνουν την παρούσα αίτηση χορήγησης πιστωτικής κάρτας (κύριας ή/και πρόσθετης) ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση αυτή, καθώς και άλλα που τυχόν συλλέγει η PostCredit με τη συνδρομή τους ή που θα συλλέξει μετά την υποβολή ή/και την έγκριση της αιτούμενης πιστωτικής κάρτας (π.χ. δεδομένα συναλλακτικής / οικονομικής συμπεριφοράς των Υποκειμένων, πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των δανειακών λογαριασμών τους και γενικά τη χρηματοδότησή τους από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι καταχωρημένα στο διατραπεζικό αρχείο της «Τειρεσίας Α.Ε.») (εφεξής, συνολικά τα «Προσωπικά Δεδομένα»), θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την PostCredit ή και από τρίτους οι οποίοι θα εκτελούν την επεξεργασία αυτή κατ' εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το νόμο είναι η PostCredit (40,2 χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 190 02 Παιανία τηλ. 212 212 3000).

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και τρόποι συλλογής:

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την PostCredit είναι τα κάτωθι:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλο, υπηκοότητα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, κ.λπ.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από τα Υποκείμενα ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και από δημόσια προσβάσιμα κοινωνικά δίκτυα.

β) Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ.

Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα Υποκείμενα ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και κοινωνικά δίκτυα, όπως και από συνεργαζόμενες με την PostCredit εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Ν. 4354/2015) ή δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες.

γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα κ.λπ.

Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από τα Υποκείμενα, είτε κατ΄εντολή τους, είτε από δημόσιες προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ.

δ) Δεδομένα υγείας ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας των Υποκειμένων, που υποβάλλονται στην PostCredit με πρωτοβουλία των Υποκειμένων.

ε) Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων (ενδεικτικά καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης κ.λπ.).

Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται από την PostCredit, στο πλαίσιο των συναλλακτικών σχέσεων των Υποκειμένων με αυτή, από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και κυρίως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω) ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές όπως Δικαστήρια κ.λπ.

στ) Δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική ικανότητα των Υποκειμένων: οφειλές τους σε πιστωτικά ή και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται είτε από την PostCredit, στο πλαίσιο συμβατικών σχέσεων των Υποκειμένων με αυτή, είτε από άλλα πιστωτικά ιδρύματα, όταν αυτό επιτρέπεται, είτε από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και κυρίως την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω).

ζ)  Δεδομένα πιστωτικής βαθμολόγησης (credit scoring - credit profiling).

Τα δεδομένα αυτά είτε παράγονται από την PostCredit, από τον αυτοματοποιημένο συνδυασμό δεδομένων υπό (γ), (δ) και (ε) ανωτέρω, είτε συλλέγονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε (βλ. κατωτέρω).

η) Δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών των Υποκειμένων με την PostCredit που μαγνητοφωνούνται στο πλαίσιο και με τους όρους του νόμου.

θ) Δεδομένα που αφορούν στη συναλλακτική συμπεριφορά των Υποκειμένων, που προκύπτουν και συλλέγονται από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με την PostCredit, όπως και από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της PostCredit, όπως και από δημόσια προσβάσιμα κοινωνικά δίκτυα.

Η PostCredit ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα των ιδίων ως άνω κατηγοριών και από άλλα αρχεία παρόμοιων δεδομένων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για λογαριασμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας, με κύριο σκοπό την αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου από τα πιστωτικά ιδρύματα πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρεία εδρεύει επί της οδού Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, έχει τηλ. επικοινωνίας: 210 36 76 700 και η διεύθυνση του ιστοτόπου της είναι: www.tiresias.gr. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. τηρεί τα ακόλουθα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (υπ' αρίθμ.1-3), για τα οποία γίνεται περιοδική αναλυτική ενημέρωση δια του τύπου, όπως και μέσω της ιστοσελίδας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.      (www.tiresias.gr): 1. Αρχείο Αθέτησης Υποχρεώσεων: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για αθέτηση συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής κλπ. Σκοπός του αρχείου είναι η παροχή στους αποδέκτες των δεδομένων επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της φερεγγυότητας των πελατών τους. Πηγή των δεδομένων είναι τα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων στο αρχείο είναι από 2 έως 15 έτη ανάλογα με τη βαρύτητα της πληροφορίας και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 ν. 3259/2004 όπως ισχύει και τον Κανονισμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 2. Αρχείο Υποθηκών - Προσημειώσεων: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για εμπράγματα βάρη επί ακινήτων. Σκοπός του αρχείου είναι η αξιολόγηση των εμπραγμάτων βαρών από τους αποδέκτες των δεδομένων. Πηγή των δεδομένων είναι τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρούνται οι αντίστοιχες εγγραφές στις ανωτέρω πηγές. 3. Αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων: Σε αυτό καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από δάνεια, πιστώσεις, ενέγγυες πιστώσεις και εγγυήσεις κάθε μορφής προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Σκοπός του αρχείου είναι η παροχή στους αποδέκτες επαρκούς πληροφόρησης για τον έλεγχο κυρίως της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Πηγή των δεδομένων του αρχείου είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ο χρόνος τήρησης των καταχωρούμενων δεδομένων στο ανωτέρω αρχείο είναι πέντε (5) έτη από την τελευταία μηνιαία ενημέρωση αυτών από τα ιδρύματα που τα διαβιβάζουν. Με βάση τα δεδομένα των προαναφερθέντων Αρχείων, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., έχει αναπτύξει, κατ' εντολή και για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, το οποίο βάσει συγκεκριμένων στατιστικών μοντέλων ανάλυσης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, υπολογίζει και παρέχει στους αποδέκτες βαθμολόγηση (score), που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια επόμενων δώδεκα (12) μηνών. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεώς του, το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης που τον αφορά, καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτής. Πρόσβαση στα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων και το Σύστημα Βαθμολόγησης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς έχουν μόνο αδειοδοτούμενα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως και συγκεκριμένοι φορείς του Δημοσίου. Για την πρόσβαση στα δεδομένα των Αρχείων Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών-Προσημειώσεων δεν απαιτείται η συγκατάθεση των Υποκειμένων των δεδομένων (αποφάσεις Αρχής 109/1999 και 24/2004).

 

Σκοπός συλλογής  των  προσωπικών δεδομένων  και τρόποι επεξεργασίας:

Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων που συλλέγονται τίθενται υπό επεξεργασία για τη συμμόρφωση της PostCredit με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων, όπως και την  προάσπιση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της PostCredit, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνέχεια:

α) Τα υπό (α) και (β) ανωτέρω για την ταυτοποίηση των Υποκειμένων και την επικοινωνία μαζί τους  κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί τους,  την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεών της PostCredit με τα Υποκείμενα.

β) Σε περίπτωση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, τα υπό (γ) έως και (ζ) στο πλαίσιο σύναψης εκτέλεσης της σύμβασης για :

i. την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται η PostCredit να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει,

ii. την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής,

iii. την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών των Υποκειμένων από τη σύμβαση/τις συμβάσεις με την PostCredit, και

iv. την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων στην PostCredit ποσών από τη λειτουργία της σύμβασης/των συμβάσεών των Υποκειμένων με αυτήν.

Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού η PostCredit ενδέχεται να προβεί σε μερικά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης πιστοληπτικού προφίλ (credit profiling), με βάση κυρίως τα ανωτέρω δεδομένα και τη χρήση κατάλληλων μοντέλων.

γ) Δεδομένα, όπως κυρίως τo υπό (η) ανωτέρω στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, για την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της περιουσίας.

δ) Τα υπό (β) και (θ) ανωτέρω δεδομένα για την ενημέρωση των Υποκειμένων, δυνάμει του εννόμου συμφέροντος της PostCredit, αφενός για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις βελτιώσεις αυτών και αφετέρου για προϊόντα ή/και υπηρεσίες είτε της PostCredit και των εταιριών του Ομίλου που ανήκει η PostCredit, είτε συνεργαζόμενων με την PostCredit εταιρειών, με ή χωρίς την κατάρτιση συναλλακτικού προφίλ, με χρήση κατάλληλων μοντέλων καθώς και την αποστολή ερωτηματολογίων ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από την PostCredit υπηρεσίες, καθώς και για το επίπεδο της εξυπηρέτησης των Πελατών της PostCredit.

ε) Το σύνολο των ως άνω δεδομένων για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την αποτροπή της απάτης κατά της PostCredit ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης, δυνάμει σχετικών υποχρεώσεων της PostCredit που απορρέουν από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα και σχετικά μοντέλα, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα.

στ) Για την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της PostCredit, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων δύνανται να διαβιβαστούν στα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:

α) Σε φορείς στους οποίους η PostCredit αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ν. 4354/2015), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους επαναξιολόγησης του κινδύνου, κατηγοριοποίησης των συμβάσεων και των οφειλών που απορρέουν από αυτές, επεξεργασίας προτάσεων ρύθμισης κ.λπ., για λογαριασμό της PostCredit, όπως και πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

β) Σε εταιρείες του χρηματοδοτικού τομέα του Ομίλου που ανήκει η  PostCredit, για την εκτίμηση του συνολικού αναλαμβανόμενου κινδύνου, ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιμετώπιση των πελατών του Ομίλου.

γ) Σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγών που θα λάβουν χώρα, ή θα πραγματοποιηθούν, όπως SWIFT, SEPA, VISA, MASTERCARD κ.τ.λ.

δ) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ε) Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδομένα που αφορούν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγματικές, απλήρωτα γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις χορήγησης δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, όπως και σε συμβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.τ.λ., για την εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού, όπως και για τους σκοπούς του συστήματος Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας (www.tiresias.gr).

στ) Σε φορείς συγχρηματοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όταν συντρέχει περίπτωση, όπως το ΕΤΕΑΝ, το Ελληνικό Δημόσιο κ.τ.λ.

ζ) Σε εταιρείες που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της PostCredit για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Διάρκεια προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την PostCredit ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, που αφορούν τα Υποκείμενα άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση με την PostCredit τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:

Τα Υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:

α) Να γνωρίζουν ποια προσωπικά τους δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η PostCredit, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών τους δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

γ) Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθούν ή/και να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η PostCredit (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η PostCredit (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσουν να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί η PostCredit, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής τους (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Σημειώνονται τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματα:

Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωμάτων των Υποκειμένων, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας σύμβασης(-εων), ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση αυτής(-ών).

 

Η PostCredit έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματος των Υποκειμένων για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων των Υποκειμένων από τα αρχεία της PostCredit, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. ζ) Να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, όπως και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στα προσωπικά τους δεδομένα, τα Υποκείμενα μπορούν να απευθυνθούν εγγράφως στην PostCredit, στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Hellenic PostCredit Α.Ε.Π.Π., Data Protection Officer, 40,2 χλμ. Αττικής οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, 190 02 Παιανία ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dpo@post-credit.gr, ή τηλεφωνικά στον αριθμό: 212 212 3000.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η PostCredit θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στα αιτήματα των Υποκείμενων εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της PostCredit λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των αιτημάτων και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα ενημερωθούν τα Υποκείμενα σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 

Η ως άνω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στα Υποκείμενα. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα των Υποκειμένων είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή  επαναλαμβανόμενα, η PostCredit δύναται  είτε να επιβάλλει στα  Υποκείμενα  την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τα σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά τους.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Η PostCredit για την ασφάλεια των δεδομένων των Υποκειμένων, διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας τους, όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ POSTCREDIT VISA/ MASTERCARD

Στοιχεία εκδότη: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», το διακριτικό τίτλο «POST CREDIT Α.Ε.Π.Π.» (εφεξής «PostCredit») και την ηλεκτρονική διεύθυνση www.post-credit.gr που εδρεύει στην Παιανία Αττικής (40,2 χλμ. Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.K. 19002),  έχει εγγραφεί στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με Αρ. Μ.Α.Ε. 22540/04/Β/90/118 (2005), έχει Α.Φ.Μ. 094307311 / ΦΑΕ Αθηνών και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 755901000. Η PostCredit είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα και συγκεκριμένα εταιρεία παροχής πιστώσεων, που έχει συσταθεί και λειτουργεί με άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος, αριθμός αδείας ΕΤΠΘ  280/1/25.2.2009).Η PostCredit εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο-αιτούντα, που αναφέρεται στη συνημμένη αίτηση (εφεξής, ο «Κάτοχος», όρος που περιλαμβάνει τόσο τον κάτοχο κύριας κάρτας όσο και τον κάτοχο πρόσθετης κάρτας), μετά από σχετικό αίτημα αυτού, την κύρια ή / και πρόσθετη πιστωτική κάρτα που έχει επιλεγεί (εφεξής η «Κάρτα»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο με τη συνημμένη σε αυτούς «Αίτηση / Σύμβαση για την χορήγηση πιστωτικής κάρτας» (εφεξής, η «Αίτηση») και το «Παράρτημα Σύμβασης για την έκδοση πιστωτικής κάρτας» (εφεξής, το «Παράρτημα»). Σε περίπτωση έκδοσης και χορήγησης της Κάρτας από την PostCredit με τη διαμεσολάβηση μεσίτη πιστώσεων, τα στοιχεία του διαμεσολαβούντος μεσίτη πιστώσεων θα αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα.

1. Έκδοση Κάρτας - Δικαιούχος - Χρήση Κάρτας

1.1 Η Κάρτα που θα εκδοθεί, και όσες θα εκδοθούν στη συνέχεια σε αντικατάσταση ή ανανέωση της πρώτης, θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον Κάτοχο απενεργοποιημένες ή θα είναι διαθέσιμες σε αυτόν σε Κατάστημα της «Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.» (εφεξής «Τράπεζα») που θα επιλέξει ο Κάτοχος. Η ενεργοποίηση της Κάρτας πραγματοποιείται από τον Κάτοχο αμέσως μετά την παραλαβή της, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται κάθε φορά από την PostCredit.

1.2 Αμέσως μετά την παραλαβή της Κάρτας, ο Κάτοχος υποχρεούται να θέσει την υπογραφή του στον ειδικά προβλεπόμενο για το σκοπό αυτό χώρο στην πίσω όψη της Κάρτας. Η Κάρτα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στην PostCredit και μόνο ο Κάτοχος, του οποίου το όνομα είναι αποτυπωμένο στην Κάρτα, αποκτά δικαίωμα χρήσης της, απαγορευομένης της χρήσης της από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

1.3 Κάθε Κάρτα έχει, για λόγους ασφαλείας, ισχύ μέχρι και το τέλος του μήνα που αναγράφεται σε αυτήν. Χρήση της Κάρτας μετά την καταγγελία της παρούσας σύμβασης ή μετά τη λήξη της ισχύος της ή την ακύρωσή της, συνιστά αξιόποινη πράξη και απαγορεύεται.

 

2. Προσωπικός Κωδικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN)

2.1 Μετά την έκδοση και αποστολή της Κάρτας, εκδίδεται και αποστέλλεται με απλό ταχυδρομείο στον Κάτοχο, σε ειδικό έντυπο ασφαλείας, ο Προσωπικός Κωδικός Αριθμός Αναγνώρισης (PIN), ο οποίος ισοδυναμεί με την υπογραφή του Κατόχου για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, παράγεται αυτοματοποιημένα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας και δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Η χρήση της Κάρτας και του ΡΙΝ, όπου απαιτείται, συνιστά έγκριση εκ μέρους του Κατόχου για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής/πράξης πληρωμής.

2.2 Ο Κάτοχος υποχρεούται να απομνημονεύσει το PIN, να καταστρέψει αμέσως το έντυπο με το οποίο του γνωστοποιήθηκε και να το διατηρεί απόλυτα εμπιστευτικό και μυστικό χωρίς να το καταγράφει οπουδήποτε. Η φύλαξη του ΡΙΝ σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη μορφή, συνιστά βαρεία αμέλεια εκ μέρους του Κατόχου.

 

3. Φύλαξη Κάρτας

3.1 Ο Κάτοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας ελέγχοντας, τακτικά και πάντως καθημερινά την κατοχή της, να χρησιμοποιεί εμπιστευτικά το ΡΙΝ και, εφόσον έχει εύλογες υπόνοιες ότι η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο ή ότι το ΡΙΝ έχει διαρρεύσει, έχει την ευχέρεια να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους, χωρίς δαπάνη.

3.2 (α) Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας ή διαρροής του PIN, ο Κάτοχος θα πρέπει να ειδοποιεί, αμελλητί, την PostCredit με κάθε πρόσφορο τρόπο, πρωτίστως μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών αυτής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας, και στη συνέχεια με έγγραφο. Σε περίπτωση τηλεφωνικής ειδοποίησης αυτή καταγράφεται σε μαγνητικό μέσο. Η παράλειψη άμεσης ειδοποίησης της PostCredit θεωρείται βαριά αμέλεια εκ μέρους του Κατόχου, εκτός εάν η μη ειδοποίηση οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί. Ο Κάτοχος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή και του PIN μετά την ειδοποίηση, εκτός αν ενήργησε με δόλο. (β) Η PostCredit θα παρέχει στον Κάτοχο, κατόπιν αιτήματός του, τα μέσα που απαιτούνται για να αποδείξει, εντός προθεσμίας δεκαοχτώ (18) μηνών από την ειδοποίηση της PostCredit για την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή διαρροή του PIN, ότι πράγματι προέβη στην εν λόγω ειδοποίηση.

3.3 Μέχρι τη σχετική ειδοποίηση της PostCredit ο Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλεί τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή τη διαρροή του PIN μέχρι του ανώτατου ποσού που εκάστοτε ορίζει ο νόμος (σήμερα πενήντα 50 ευρώ) για ζημίες που σχετίζονται με τη διενέργεια μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμής, οι οποίες έγιναν από τρίτο πρόσωπο με χρήση απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή διαρρεύσαντος Κωδικού ή εξατομικευμένου στοιχείου Κάρτας, που δεν διαφύλαξε ο Κάτοχος με ασφάλεια. Το ανώτατο αυτό όριο ποσού δεν ισχύει και ο Κάτοχος ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται με κάθε μη εγκεκριμένη πράξη πληρωμής, εφόσον οι ζημίες αυτές οφείλονται είτε σε δόλο είτε στη μη τήρηση μίας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των όρων 1, 2, 3.1 και 3.2 από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια.

3.4 Από το χρονικό σημείο της ειδοποίησης της PostCredit, σύμφωνα με τον όρο 3.2 ο Κάτοχος δεν φέρει οποιαδήποτε οικονομική συνέπεια που απορρέει από μη εγκεκριμένες κατά τα ανωτέρω πράξεις πληρωμής που έγιναν μετά την ειδοποίηση, εκτός αν ενήργησε με δόλο.

3.5 Ο Κάτοχος δεν ευθύνεται για ζημίες που σχετίζονται με τη διενέργεια μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμής σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο 3.3, εάν (α) η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση Κάρτας, Κωδικών ή άλλου εξατομικευμένου στοιχείου δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί από τον Kάτοχο πριν από την πληρωμή, εκτός αν ο Κάτοχος ενήργησε με δόλο ή (β) η ζημία προκλήθηκε από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλου ή αντιπροσώπου της PostCredit ή μιας οντότητας, στην οποία η PostCredit είχε αναθέσει τις δραστηριότητές της.

3.6 O Κάτοχος μέχρι την γνωστοποίηση στην PostCredit της απώλειας, κλοπής, υπεξαιρέσεως ή μη εγκεκριμένης χρήσεως της Κάρτας ή υπόνοιας διαρροής του ΡΙΝ έχει πλήρη ευθύνη για τυχόν διενέργεια συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση της Κάρτας ή του ΡΙΝ, εκτός εάν η μη γνωστοποίηση οφείλεται σε γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία και για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί. Μετά την γνωστοποίηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή του ΡΙΝ, εκτός αν ενήργησε με δόλο, οπότε ευθύνεται απεριόριστα.

3.7 Ο Κάτοχος υποχρεούται να προσφέρει στην PostCredit κάθε δυνατή συνδρομή για τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών από την κατά τα παραπάνω κλοπή ή απώλεια της Κάρτας ή διαρροή του PIN.

3.8 Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης απώλειας Κάρτας ή διαρροής ΡΙΝ, η PostCredit, εφ΄ όσον ο Κάτοχος ανταποκρίνεται με συνέπεια στις εκ της παρούσας σύμβασης υποχρεώσεις, χορηγεί σε αυτόν νέα Κάρτα και ΡΙΝ, εκτός εάν ο Κάτοχος δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί νέα Κάρτα.

 

4. Συναλλαγές με Επιχειρήσεις και ΑΤΜ

4.1 Ο Κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 πιο κάτω, για την εξόφληση του αντιτίμου αυθεντικών συναλλαγών του στο εσωτερικό ή το εξωτερικό στα καταστήματα και στις επιχειρήσεις («Επιχειρήσεις») που δέχονται την Κάρτα ως μέσο πληρωμής και φέρουν το σήμα VISA/MASTERCARD.

4.2 Ο Κάτοχος, σε απόδειξη κάθε μιας συναλλαγής με Επιχείρηση, θα λαμβάνει ή/ και θα υπογράφει ειδικό έντυπο («χρεωστικό δελτίο»), το οποίο θα εκδίδεται είτε από χειροκίνητο μηχανικό εκτυπωτή (imprinter) είτε από ηλεκτρονική συσκευή (EFT/POS), στο οποίο θα αποτυπώνονται ο αριθμός της Κάρτας, τα στοιχεία της συναλλαγής και της Επιχείρησης, εκτός εάν ο Κάτοχος επιλέξει είτε να συναλλαγεί από απόσταση, αναλαμβάνοντας κάθε σχετική ευθύνη, οπότε η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό μέσο ή με άλλης μορφής μέσο επικοινωνίας, είτε να εξουσιοδοτήσει την περιοδική ή εφ΄ άπαξ χρέωση του λογαριασμού της Κάρτας για πάγιες ή μη εντολές εξόφλησης, χωρίς την υπογραφή του παραπάνω χρεωστικού δελτίου, αναλαμβάνοντας κάθε σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση ανέπαφων συναλλαγών, η συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη με ή χωρίς την υπογραφή από τον Κάτοχο του χρεωστικού δελτίου ή την εισαγωγή του ΡΙΝ. Ως ανέπαφες συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές που δύναται να πραγματοποιεί ο Κάτοχος με την Κάρτα χωρίς επαφή αυτής με την ηλεκτρονική συσκευή (EFT/POS), υπό την προϋπόθεση ότι και η συσκευή είναι συμβατή με την εν λόγω τεχνολογία. Ανέπαφες συναλλαγές δύναται να διενεργούνται υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος της μεμονωμένης πράξης ανέπαφης συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ποσό των 25 ευρώ, και το ύψος προηγούμενων πράξεων ανέπαφης συναλλαγής, από την τελευταία φορά που διενεργήθηκε συναλλαγή με χρήση ΡΙΝ, δεν υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 150 ευρώ. Το ανώτατο ανά συναλλαγή όριο και το ανώτατο σωρευτικά όριο για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών δύνανται να μεταβάλλονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και τυχόν τροποποίησή τους θα γνωστοποιείται στον Κάτοχο με έγγραφη επιστολή ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της PostCredit ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κατά το χρόνο παραλαβής της Κάρτας ή πριν την εκάστοτε μεταβολή του ορίου αυτού. Ο Κάτοχος, με την επιφύλαξη των συναλλαγών από απόσταση και των εντολών εξόφλησης, υποχρεούται να φυλάσσει αντίγραφα των παραστατικών των συναλλαγών του με Επιχειρήσεις, για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις στην Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού. Αντίστοιχο αντίτυπο τηρείται και με από την εκάστοτε Επιχείρηση. Η PostCredit δεν υποχρεούται να ελέγχει τη γνησιότητα των παραστατικών συναλλαγής ή/και της υπογραφής του Κατόχου.

4.3 Η PostCredit δύναται να γνωστοποιεί άμεσα ή έμμεσα στον Κάτοχο πρόσθετες δυνατότητες για τη χρήση της Κάρτας, εκτός εάν ο Κάτοχος ζητήσει με έγγραφο την εξαίρεσή του από τη μέσω τρίτων πληροφόρησή του.

4.4 Ο Κάτοχος παρέχει με την παρούσα σύμβαση προς την PostCredit την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να εξοφλεί για λογαριασμό του τις Επιχειρήσεις με τα ποσά των χρεωστικών δελτίων που είναι υπογεγραμμένα από αυτόν ή σε περίπτωση συναλλαγής από απόσταση, το αντίτιμο αυτής στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και των εκάστοτε συμφωνηθέντων μεταξύ Επιχείρησης και Κατόχου, για τυχόν αθέτηση των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η PostCredit ή σε περίπτωση εξουσιοδοτημένης χρέωσης του λογαριασμού του, να καταβάλει στον εξουσιοδοτημένο δικαιούχο τα αντίστοιχα ποσά.

4.5 Ο Κάτοχος έχει, μέσα σε διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης, δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο αντίτιμο εγκεκριμένης από τον ίδιο συναλλαγής που έχει κινηθεί από Επιχείρηση ή μέσω αυτής και η οποία έχει ήδη εκτελεστεί, εφόσον α) κατά την έγκριση δεν προσδιορίσθηκε το ακριβές ποσό της χρέωσης και β) το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που θα ανέμενε εύλογα ο Κάτοχος λαμβάνοντας υπόψη τη μορφή, τις προηγούμενες συνήθειες εξόδων του, τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης. Για τους σκοπούς του στοιχείου (β) αυτής της παραγράφου, ο Κάτοχος δεν δικαιούται να επικαλεστεί λόγους μετατροπής συναλλάγματος, εάν εφαρμόστηκε η συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς, κατά το άρθρο 14 παρακάτω. Η PostCredit, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος του Κατόχου, είτε επιστρέφει ολόκληρο το ποσό της χρέωσης, είτε αρνείται αιτιολογημένα την επιστροφή, οπότε ο Κάτοχος δύναται να προσφύγει στα όργανα του άρθρου 19 παρακάτω.

4.6 Ο Κάτοχος δεν δικαιούται την ως άνω επιστροφή όταν έχει δώσει την συγκατάθεσή του για εκτέλεση της συναλλαγής απευθείας στην PostCredit, και ανάλογα με την περίπτωση, οι σχετικές με την μελλοντική συναλλαγή πληροφορίες έχουν παρασχεθεί ή τεθεί στη διάθεση του Κατόχου τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής.

4.7 Η PostCredit δεν συνδέεται συμβατικά κατ' αποκλειστικότητα με τις Επιχειρήσεις, η δε Κάρτα χρησιμοποιείται σε αυτές ως μέσο πληρωμής και μόνο, ώστε η PostCredit δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από πλευράς Επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τον Κάτοχο, ούτε ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της PostCredit ενστάσεις, αντιρρήσεις, ή αξιώσεις του που τυχόν θα έχει έναντι των Επιχειρήσεων, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου. Η Κάρτα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το PIN από τον Κάτοχο για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών σε ΑΤΜ της Τράπεζας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η PostCredit γνωστοποιεί στον Κάτοχο τυχόν νέες δυνατότητες συναλλαγών στα ΑΤΜ.

4.8 Αναλήψεις μετρητών με την Κάρτα μπορούν να γίνονται μόνο για ακέραια πολλαπλάσια του Ευρώ μέχρι το ημερήσιο όριο που γνωστοποιεί κάθε φορά η PostCredit και εντός του Πιστωτικού Ορίου του Κατόχου.

4.9 Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής με κάρτα στα ΑΤΜ καταγράφονται και τηρούνται στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή της PostCredit και απεικονίζονται στις αποδείξεις που εκδίδονται από τα ΑΤΜ, αποτελούν δε πλήρη απόδειξη για τις συναλλαγές αυτές, επιτρεπομένης ανταπόδειξης. Σε περίπτωση μη έκδοσης τέτοιας απόδειξης λόγω τεχνικής βλάβης, ο Κάτοχος πρέπει να επικοινωνήσει με την PostCredit.

4.10 Η PostCredit δύναται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Κάτοχο να αναστέλλει ή διακόπτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών στα ΑΤΜ, είτε για λόγους προστασίας του Κατόχου, είτε γιατί αυτός παρέβη τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης. Η Τράπεζα μπορεί επίσης να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων ΑΤΜ χωρίς προειδοποίηση εάν συντρέχει περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργιών ή για λόγους ασφαλείας. Στις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου η PostCredit ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Κατόχου για οποιαδήποτε εκ των λόγων αυτών τυχόν ζημιά ή απώλεια υποστεί ο Κάτοχος.

 

5. Αναλήψεις Μετρητών

5.1 O Κάτοχος δικαιούται επίσης με την συνδυασμένη χρήση της Κάρτας και του ΡΙΝ να αναλαμβάνει, ως δάνειο, μετρητά από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας  καθώς και από τα ΑΤΜ που φέρουν τα σήματα της VISA/MASTERCARD, μέχρι του ορίου που έχει καθορίσει η PostCredit και εντός του πιστωτικού ορίου του Κατόχου όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 6.1 παρακάτω.

5.2 Η ανάληψη μετρητών λόγω δανείου επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται με ετήσιο κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο, το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας, επί του εκάστοτε αναλαμβανόμενου ποσού από την ημερομηνία που αναλήφθηκε.

 

6. Πιστωτικό Όριο Κατόχου

6.1 Οι συναλλαγές του Κατόχου με Επιχειρήσεις (άρθρο 4) καθώς και οι αναλήψεις μετρητών (άρθρο 5) υπόκεινται σε ανώτατο όριο (στο εξής το «Πιστωτικό Όριο») που καθορίζεται από την PostCredit εντός των ορίων που εκάστοτε τίθενται από τις Νομισματικές Αρχές και ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα και τις οικονομικές δυνατότητες του Κατόχου. Η PostCredit δύναται επίσης, για την ασφάλεια των συναλλαγών και του Κατόχου, να καθορίζει ορισμένο ανώτατο ποσό, ως όριο ημερησίων συναλλαγών. Το Πιστωτικό Όριο και το τυχόν όριο ημερησίων συναλλαγών γνωστοποιούνται στον Κάτοχο με την παράδοση της Κάρτας.

6.2 Η PostCredit δικαιούται να μεταβάλλει το Πιστωτικό Όριο περιοδικά λαμβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική ικανότητα και την εν γένει πιστωτική συμπεριφορά του Κατόχου, τη συνέπειά του ως προς την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και γενικά τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται. Τα εκάστοτε νέα όρια γνωστοποιούνται στον Κάτοχο με τις Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασμών του άρθρου 7 πιο κάτω. Η PostCredit δικαιούται επίσης να ζητά εκ νέου χρηματοπιστωτικά στοιχεία του Κατόχου, προκειμένου να επαναξιολογήσει πληρέστερα την πιστοληπτική ικανότητά του και σε περίπτωση που δεν της παρασχεθούν, να μειώσει ή/και να μηδενίσει το Πιστωτικό Όριο ή/και το όριο ημερήσιων συναλλαγών.

6.3 Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου από τον Κάτοχο απαγορεύεται και αν συμβεί συνιστά ουσιώδη παράβαση της Σύμβασης εκ μέρους του. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου ο Κάτοχος θα υποχρεούται να διευθετήσει αμέσως την υπέρβαση πλέον τόκους και/ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις. Οποιοσδήποτε καθ' υπέρβαση ποσό θα υπόκειται σε επιβάρυνση υπέρβασης επί του ποσού της υπέρβασης για όσο διάστημα  διαρκεί η υπέρβαση, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα.

 

7. Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού

7.1 Η PostCredit θα αποστέλλει στον Κάτοχο κάθε μήνα με απλό ταχυδρομείο εκκαθαριστικό σημείωμα (στο εξής «Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού») το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις που έγιναν με τη χρήση της (όπως τα ποσά που κατέβαλε η PostCredit στις Επιχειρήσεις για λογαριασμό του Κατόχου, οι τυχόν αναλήψεις μετρητών λόγω δανείου, οι τόκοι, φόροι, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις), τις ημερομηνίες των παραπάνω χρεώσεων, την αιτιολογία τους, τις καταβολές του Κατόχου στην PostCredit και τις ημερομηνίες τους, το χρεωστικό υπόλοιπο από την προηγούμενη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού του Κατόχου, το νέο χρεωστικό υπόλοιπο, την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή, όπως αυτή ορίζεται στο επόμενο άρθρο 8, την ημερομηνία πληρωμής της, το ισχύον συμβατικό επιτόκιο καθώς και το Πιστωτικό Όριο. Οι συναλλαγές οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εγγραφεί σε μία Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού, θα καταχωρούνται στην αμέσως επόμενη.

7.2 Οι Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασμού εξάγονται από τα εμπορικά βιβλία της PostCredit, που τηρούνται με μηχανογραφικό σύστημα και ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής ή συνοφειλής του και γενικά όλων των χρεώσεων από τη χρήση της Κάρτας (κύριας και κάθε πρόσθετης), επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Αδιάκοπη σειρά Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασμών αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα βιβλία της PostCredit που απεικονίζει την κίνηση του λογαριασμού της Κάρτας για το χρονικό διάστημα που καλύπτει.

7.3 Ο Κάτοχος γνωρίζοντας ότι η οφειλή του εξυπηρετείται με μηνιαίες καταβολές και ότι λαμβάνει Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασμών αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα: α) αν μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση ή ανανέωση της Κάρτας ή την έκδοση οποιασδήποτε Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού ο Κάτοχος δεν ειδοποιήσει εγγράφως και με απόδειξη την PostCredit ότι δεν παρέλαβε την Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού, τότε θα τεκμαίρεται ότι ο Κάτοχος παρέλαβε τη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού, επιτρεπομένης όμως ανταπόδειξης, (β) ο Κάτοχος υποχρεούται να υποβάλλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εγγράφως στην PostCredit μετά τη λήψη της κάθε Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού ή οποιασδήποτε άλλης έγγραφης ειδοποίησης της PostCredit αναφορικά με την οφειλή του από τη χρήση της Κάρτας, τις βάσιμες αντιρρήσεις του προς το περιεχόμενο της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού ή της ειδοποίησης της PostCredit, αντίστοιχα, τόσο για τα επιμέρους κονδύλια όσο και για το χρεωστικό υπόλοιπο που αναγράφονται σε αυτά, ειδάλλως θα θεωρείται ότι ο Κάτοχος τα αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και θα επέρχεται αναγνώριση εκ μέρους του των επί μέρους και των συνολικών κονδυλίων, επιτρεπομένης όμως ανταπόδειξης. Σε κάθε περίπτωση έγγραφες αντιρρήσεις του Κατόχου δεν μπορούν να προβληθούν μετά την πάροδο δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία της χρέωσης στο λογαριασμό της Κάρτας της οφειλής που αμφισβητείται.

7.4 Ρητά συμφωνείται ότι ανεπιφύλακτη ολική ή μερική εξόφληση Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού συνεπάγεται την εκ μέρους του Κατόχου και του Κατόχου πρόσθετης Κάρτας πλήρη αναγνώριση του περιεχομένου του και του χρεωστικού υπολοίπου, από την κατοχή και χρήση της Κάρτας, που αναγράφεται σε αυτή, επιτρεπομένης ανταπόδειξης.

 

8. Αποπληρωμή

8.1 Ο Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλήσει το εκάστοτε χρεωστικό υπόλοιπο, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού, είτε ολόκληρο άτοκα, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενο χρεωστικό υπόλοιπο με εξαίρεση τις χρεώσεις α) από αναλήψεις μετρητών λόγω δανείου που είναι τοκοφόρες από την ημερομηνία που διενεργήθηκαν και β) από μεταφορά χρεωστικού υπολοίπου, είτε τμηματικά με έντοκες δόσεις, οπότε πρέπει να εξοφλήσει τουλάχιστον την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα. Στην Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή προστίθενται οι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές, το τυχόν απλήρωτο ποσό της προηγούμενης Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής καθώς και οι τυχόν χρεώσεις του Κατόχου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 παρακάτω.

8.2 α) Εάν ο Κάτοχος δεν καταβάλλει τουλάχιστον την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή μέχρι την ημερομηνία καταβολής που αναγράφεται σε κάθε Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού, ο Κάτοχος θα καθίσταται υπερήμερος, χωρίς καμιά άλλη ενέργεια ή όχληση εκ μέρους της PostCredit, και θα επέρχονται οι συνέπειες της υπερημερίας του άρθρου 10.6 της παρούσας σύμβασης. β) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, η PostCredit αφενός ειδοποιεί σχετικά τον Κάτοχο, αφετέρου δικαιούται να περιορίσει το Πιστωτικό Όριο ή και να αναστείλει τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας μέχρι την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

8.3 Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας με την επίδειξη του προς εξόφληση λογαριασμού ή της Κάρτας, στα κατά τόπους Καταστήματα ΕΛ.ΤΑ. μέσω της ταχυπληρωμής, στα Μηχανήματα Αυτόματων Πληρωμών - APS, τα οποία έχει εγκατεστημένα στα Καταστήματα της η Τράπεζα, και λειτουργούν εντός ωραρίου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ανακοινώνεται από την PostCredit σύμφωνα με τις σχετικές κατά περίπτωση οδηγίες. Στην περίπτωση της πληρωμής μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματων Πληρωμών - APS, αυτή θα λογιστικοποιείται το αργότερο τη μεθεπόμενη εργάσιμη. Ο Κάτοχος δύναται επίσης να εξοφλεί το χρεωστικό υπόλοιπο της Κάρτας του με χρέωση του καταθετικού του λογαριασμού που τηρεί στην Τράπεζα, με τον οποίο,  εξουσιοδοτεί την PostCredit να χρεώνει την ημέρα κατά την οποία η δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του, με το εκάστοτε ποσό της προς εξόφληση δόσης.

8.4 Οποιαδήποτε πληρωμή του Κατόχου φέρεται πρώτα σε εξόφληση των εξόδων, έπειτα των τυχόν τόκων (υπερημερίας και συμβατικών), του καθυστερημένου κεφαλαίου και τέλος του ενήμερου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μεταφοράς υπολοίπου, τα ποσά που καταβάλλονται για την αποπληρωμή του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου της κάρτας, φέρονται πρώτα σε εξόφληση των ποσών που έχουν εκτοκιστεί με το συμβατικό επιτόκιο όπως π.χ. αγορές ή αναλήψεις μετρητών και στη συνέχεια σε εξόφληση των οφειλών από τη μεταφορά υπολοίπου.

8.5 Η PostCredit διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την Ελάχιστη Μηνιαία Καταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9.3 και 9.4 της παρούσας.

8.6 Σε περίπτωση δημιουργίας πιστωτικού υπολοίπου στη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού, ρητά συμφωνείται ότι το ποσό αυτό είναι άτοκο και ότι θα συμψηφίζεται με μελλοντικές συναλλαγές/χρεώσεις στο Λογαριασμό του Κατόχου με τη χρήση της Κάρτας.

9. Επιβαρύνσεις - Χρεώσεις

9.1 Για τη χορήγηση και χρήση της Κάρτας του ο Κάτοχος επιβαρύνεται με την εκάστοτε ισχύουσα ετήσια συνδρομή, το σημερινό ύψος της οποίας φαίνεται στο Παράρτημα. Οι συνδρομές χρεώνονται στο λογαριασμό της Κάρτας στην αρχή κάθε ετήσιας περιόδου, από το μήνα έκδοσης ή ανανέωσης της Κάρτας. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση λυθεί πρόωρα, τότε η ετήσια συνδρομή που τυχόν έχει προκαταβληθεί επιστρέφεται κατ' αναλογία.

9.2 Ο Κάτοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα. Επίσης, ο Κάτοχος θα βαρύνεται με την πληρωμή της εξαγωγικής εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 ν. 128/1975, καθώς καιτυχόν μελλοντικά επιβαλλόμενων φόρων, όπως, ενδεικτικά, τελών, εισφορών (είτε υπέρ του Δημοσίου, είτε υπέρ τρίτων), ή επιβαρύνσεων οποιασδήποτε άλλης φύσης που δύνανται να επιβληθούν στο κεφάλαιο και τους τόκους της χρηματοδότησής του με βάση την παρούσα.

9.3 Η PostCredit δικαιούται να μεταβάλλει το ύψος των επιβαρύνσεων των άρθρων 9.1 και 9.2 της παρούσας για σπουδαίο λόγο, ενδεικτικά αναφερομένων, της περίπτωσης διακύμανσης του πληθωρισμού, της μεταβολής του κόστους παροχής υπηρεσιών, των συνθηκών της αγοράς και του ανταγωνισμού και της αναπροσαρμογής των επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισμών, που αποτελούν και τα κριτήρια αναπροσαρμογής.

9.4 Οι εκάστοτε νέες επιβαρύνσεις και χρεώσεις θα γνωστοποιούνται στον Κάτοχο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την εφαρμογή τους και σε περίπτωση διαφωνίας του Κατόχου θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. Η γνωστοποίηση στον Κάτοχο μπορεί να γίνεται και με τη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού του άρθρου 7 της παρούσας. Οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας μετά την παραλαβή της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού ή ανεπιφύλακτη μερική ή ολική εξόφληση αυτού συνεπάγεται την αποδοχή από τον Κάτοχο της επιβάρυνσης.

9.5 Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (Σ.Ε.Π.Ε.) του Κατόχου, δίδεται υπό μορφή ποσοστού επί τοις εκατό από το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) όπως αυτό ορίζεται και υπολογίζεται κατά νόμο (Κ.Υ.Α. Ζ1-699/2010, ΦΕΚ Β' 917/23.6.2010). Το Σ.Ε.Π.Π.Ε, το σημερινό ύψος του οποίου, μαζί με ενδεικτικό παράδειγμα, αναγράφεται στο Παράρτημα, υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και θα μεταβάλλεται σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του κόστους που το συνθέτουν.

 

10. Επιτόκιο

10.1 α) Εφόσον το εκάστοτε χρεωστικό υπόλοιπο από την κατοχή και χρήση της Κάρτας εξοφλείται με δόσεις, επιβαρύνεται με τόκο που υπολογίζεται με το εκάστοτε κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο, το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα, επί του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού, από την ημερομηνία χρέωσης του ποσού της συναλλαγής στο λογαριασμό της Κάρτας, μέχρι την εξόφλησή του. β) Οι αναλήψεις μετρητών με τη χρήση της Κάρτας επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με το εκάστοτε κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο, το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα, επί του εκάστοτε αναλαμβανόμενου ποσού από την ημερομηνία που αναλήφθηκε. γ) Στην περίπτωση μεταφοράς υπολοίπου από κάρτες άλλων τραπεζών, το ποσό της μεταφοράς επιβαρύνεται με επιτόκιο, το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μετά την πάροδο της παραπάνω χρονικής περιόδου, η διάρκεια της οποίας προσδιορίζεται στο Παράρτημα, το τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο από τη μεταφορά θα επιβαρύνεται με το εκάστοτε κυμαινόμενο συμβατικό επιτόκιο  της Κάρτας όπως αυτό ορίζεται παραπάνω. Για τους ως άνω υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη έτος 365 ημερών.

10.2 Το τοκοφόρο υπόλοιπο από την κατοχή και χρήση της Κάρτας δεν περιλαμβάνει τις νέες αγορές και άτοκες δόσεις και απαρτίζεται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: α) αναλήψεις μετρητών, β) μεταφορά/ές υπολοίπου, γ) ανεξόφλητο χρεωστικό υπόλοιπο από την προηγούμενη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού και δ) αγορές και άτοκες δόσεις που καταχωρήθηκαν στην τελευταία Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης και ολοσχερούς εξόφλησης του συνόλου του χρεωστικού υπολοίπου της προηγούμενης Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού.

10.3 Τα κατά τα παραπάνω (10.1) συμβατικά επιτόκια συμφωνούνται κυμαινόμενα και η PostCredit δικαιούται να τα μεταβάλλει με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor τριμήνου, σε ποσοστό μέχρι του διπλάσιου της εκάστοτε διαφοράς μεταξύ του εκάστοτε προηγούμενου που ίσχυε κατά την τελευταία μεταβολή και του νέου. Η PostCredit διατηρεί το δικαίωμα είτε να μη μεταβάλλει τα επιτόκια είτε να μην εξαντλήσει το ως άνω ανώτατο όριο μεταβολής. Η PostCredit αποφασίζει την κατά τα παραπάνω μεταβολή (ή μη) λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, όπως και τον κίνδυνο που εκάστοτε αναλαμβάνει τόσο για τη συγκεκριμένη χορήγηση, όσο και για την κατηγορία. Επιτόκιο Euribor τριμήνου είναι αυτό που καθορίζεται με βάση τον κανονισμό λειτουργίας EURIBOR 360 ημερών και δημοσιοποιείται κάθε φορά (σήμερα μέσω σχετικής ηλεκτρονικής οθόνης της εταιρείας Reuters) την 14:00 μεσημβρινή ώρα στην πλησιέστερη εκατοστιαία μονάδα. Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόκριμα ή δέσμευση για τυχόν επόμενη μεταβολή του επιτοκίου όποτε και αν γίνει. Σε περίπτωση αυξομείωσης της εισφοράς του Ν. 128/1975, δυνάμει νομοθετικής διάταξης, θα αυξομειώνεται ανάλογα και το επιτόκιο, το οποίο θα προσαυξάνεται επίσης και με κάθε άλλη τυχόν επιβαλλόμενη από την κείμενη νομοθεσία επιβάρυνση.

10.4 Κάθε μεταβολή του επιτοκίου δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο και γνωστοποιείται στον Κάτοχο με σχετική σημείωση στην Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού που του αποστέλλεται από την PostCredit και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος. Ο Κάτοχος δικαιούται να μην αποδεχθεί τη μεταβολή του συμβατικού επιτοκίου  κατά τους όρους του άρθρου 17 πιο κάτω.

10.5 Οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας μετά την παραλαβή της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού, στην οποία αναφέρεται το νέο επιτόκιο, ή ανεπιφύλακτη μερική ή ολική εξόφληση τυχόν υπάρχοντος χρεωστικού υπολοίπου από τον Κάτοχο, συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του, του νέου επιτοκίου.

10.6 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Κάτοχος δεν καταβάλλει εμπροθέσμως οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τότε καθίσταται αυτοδικαίως υπερήμερος με μόνη την πάροδο της ημερομηνίας κατά την οποία ήταν πληρωτέο το σχετικό ποσό, χωρίς να απαιτείται όχλησή του ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους της PostCredit. Κάθε ποσό κατά τα ανωτέρω, θα εκτοκίζεται από την επομένη της προκαθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης με το ανώτατο εκάστοτε σε ισχύ επιτόκιο υπερημερίας, το σημερινό ύψος του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα, και το οποίο υπολογίζεται με επιτόκιο ίσο προς το ανώτερο συμβατικό προσαυξημένο κατά 2,5 μονάδες.

10.7 Τόκοι οποιασδήποτε μορφής που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα από τον Κάτοχο θα εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης, με βάση το προαναφερόμενο επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που προκύπτουν θα κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο.

 

11.Διάρκεια - Καταγγελία σύμβασης

11.1 Η παρούσα σύμβαση ορίζεται αορίστου χρόνου.

11.2 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε χωρίς επιβάρυνση. Η καταγγελία επέρχεται με το διαγώνιο τεμαχισμό της Κάρτας, τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης, την παράδοσή της σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας και την εξόφληση κάθε οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων  λοιπών εξόδων και εκκρεμών δόσεων) που έχει δημιουργηθεί από την κατοχή και χρήση της Κάρτας μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή.

11.3 Η PostCredit έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα, οπότε ο Κάτοχος υποχρεούται να επιστρέψει το σώμα της Κάρτας σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας, εάν συντρέχει έστω και ένα από τα ακόλουθα γεγονότα: α) Καθυστέρηση ολοσχερούς εξόφλησης από τον Κάτοχο των Ελάχιστων Μηνιαίων Καταβολών τριών συνεχόμενων Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασμών. (β) Ανακριβής εκ μέρους του Κατόχου δηλώσεως ή αποκρύψεως στοιχείων που ζητήθηκαν στο έντυπο της αίτησης χορήγησης της Κάρτας. (γ) Παράβαση από τον Κάτοχο πράξεων και αποφάσεων των Νομισματικών Αρχών αναφορικά με την Κάρτα όπως και οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις. (δ) Ουσιαστική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας ή και της φερεγγυότητας ή της δικαιοπρακτικής ικανότητας του Κατόχου, όπως σε περίπτωση πτώχευσης, φυλάκισης ή θέσεώς του σε δικαστική συμπαράσταση. στ) Θάνατος κατόχου. Περαιτέρω, η PostCredit δύναται να ακυρώνει την Κάρτα, καταγγέλλοντας την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε χωρίς αιτιολόγηση, με έγγραφη ειδοποίηση του κατόχου πριν από δύο (2) μήνες.

11.4 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της PostCredit, παύει αυτοδίκαια η ισχύς της Κάρτας, (κύριας και κάθε πρόσθετης), σταματά αυτοδίκαια η αποστολή Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασμών και ολόκληρο το ανεξόφλητο χρεωστικό υπόλοιπο του Κατόχου (συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και εκκρεμών δόσεων, οι οποίες  έχουν ήδη χρεωθεί στην κάρτα και οφείλει ο Κάτοχος), κηρύσσεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, το οποίο, εφ' όσον δεν εξοφληθεί, θα βαρύνεται πλέον με τον τόκο υπερημερίας μέχρι τη χρονική στιγμή της ολοσχερούς εξόφλησης.

11.5 Η PostCredit δύναται να ανακοινώσει την καταγγελία σε αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και  να αναθέσει την είσπραξη των οφειλομένων και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γνωστοποιώντας σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα Κατόχου, Κατόχου πρόσθετης Κάρτας και Εγγυητή. Το σύνολο των εξόδων και αμοιβών δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών κ.λ.π., όπως κατ΄ ελάχιστο ορίζονται από το Νόμο αποφάσεις Δικηγορικών Συλλόγων κ.λ.π. για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της είσπραξης των οφειλομένων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον Κάτοχο.

 

12. Αναστολή Ισχύος της Κάρτας.

12.1 Η PostCredit έχει δικαίωμα να προβαίνει σε αναστολή της χρήσης της Κάρτας για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους που αφορούν στην ασφάλεια της Κάρτας, στην ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της Κάρτας, καθώς και σε περίπτωση που κρίνει ότι υφίσταται σημαντικά αυξημένος κίνδυνος ενδεχόμενης αδυναμίας του Κατόχου για αποπληρωμή της οφειλής του από τη χρήση της Κάρτας.

12.2 Ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για την αναστολή χρήσης της Κάρτας του πριν από την ενεργοποίηση αυτής με κάθε πρόσφορο μέσο, εφόσον τούτο είναι εφικτό, άλλως αμέσως μετά. Η PostCredit θα αίρει την αναστολή χρήσης της Κάρτας ή θα την αντικαθιστά με νέα, μόλις εκλείψουν οι λόγοι αναστολής.

 

13. Πρόσθετη Κάρτα

13.1 Σε περίπτωση που η PostCredit χορηγήσει ύστερα από αίτημα Κατόχου κύριας Κάρτας - σε τρίτο/α πρόσωπο/α - πρόσθετη Κάρτα, τόσο ο Κάτοχος της κύριας Κάρτας, όσο και οι Κάτοχοι των πρόσθετων Καρτών υποχρεούνται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο έναντι της PostCredit ως αυτοφειλέτες, για το σύνολο της οφειλής από την κατοχή και χρήση των Καρτών, καθώς και για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση.

13.2 Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου οι Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασμών που αφορούν πρόσθετες Κάρτες θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του Κατόχου της κύριας Κάρτας και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της PostCredit να αποστείλει κατ' εξαίρεση Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού ή ειδοποίηση και στους Κατόχους των πρόσθετων Καρτών.

 

14. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα

Η οφειλή από συναλλαγή σε χώρα εκτός της ζώνης του ΕΥΡΩ μετατρέπεται σε δολάρια ΗΠΑ κατά την ημέρα επεξεργασίας της, με τιμή που ορίζεται από τη VISA/MASTERCARD International, και στη συνέχεια σε ΕΥΡΩ, βάσει της εκάστοτε ισοτιμίας ΕΥΡΩ - Δολαρίου ΗΠΑ, όπως ισχύει την  ημέρα καταχώρησης της συναλλαγής στα βιβλία της PostCredit. Η PostCredit δύναται να επιβαρύνει τον Κάτοχο με τα σχετικά έξοδα επεξεργασίας των παραπάνω συναλλαγών και διαμεσολάβησης τρίτων φορέων. Οι συναλλαγές με χρήση της Κάρτας σε συνάλλαγμα πρέπει να γίνονται μέσα στο πιστωτικό όριο του Κατόχου και στα ποσοτικά όρια που κάθε φορά ορίζονται από τις Νομισματικές Αρχές.

 

15. Ισχύς - Ανανέωση Κάρτας

15.1 Η Κάρτα έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, η οποία και αναγράφεται στο έμπροσθεν μέρος της. Κάθε Κάρτα κατά τη λήξη της ανανεώνεται από την PostCredit αυτόματα, αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και διέπεται από την ίδια σύμβαση. Η ανανεωμένη Κάρτα είτε παραλαμβάνεται προσωπικά από τον Κάτοχο είτε του αποστέλλεται, χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί, με απλό ταχυδρομείο. Ο Κάτοχος υποχρεούται να τεμαχίσει την παλαιά μόλις λήξει η ισχύς της και να υπογράψει τη νέα. Σε κάθε ανανέωση της Κάρτας, η PostCredit δικαιούται να καλεί τον Κάτοχο να αναγνωρίσει το υπόλοιπο του Λογαριασμού του, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί τον προηγούμενο μήνα από την ανανέωση, με τον προσφορότερο κατά την κρίση της τρόπο.

15.2 Εάν ο Κάτοχος δεν επιθυμεί την ανανέωση της Κάρτας του πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην PostCredit τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την λήξη της ισχύος της, οπότε λήγουν και δεν ανανεώνονται και οι τυχόν πρόσθετες Κάρτες.

 

16. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πιστωτικής κάρτας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει: α) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή β) από την ημέρα κατά την οποία παρέλαβε αντίγραφο της σύμβασης, αν η ημέρα αυτή είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου (e-mail, fax), δίχως να απαιτείται αναφορά των λόγων υπαναχώρησης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Κάτοχος οφείλει να εξοφλήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης στην PostCredit, το κεφάλαιο που τυχόν έχει αναλάβει και τους δεδουλευμένους τόκους επί αυτού και να επιστρέψει στην PostCredit κατεστραμμένο το πλαστικό της Κάρτας που τυχόν του έχει παραδοθεί, ευθυνόμενος διαφορετικά για κάθε ζημία της PostCredit. Εφόσον ο Κάτοχος δεν ασκήσει εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης ή/και σύμφωνα με τις ως προϋποθέσεις, η υπαναχώρηση είναι ανίσχυρη και η σύμβαση πίστωσης εξακολουθεί να ισχύει.

 

17. Τροποποίηση Όρων

Η PostCredit διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς συμπλήρωσης ή τροποποίησης των όρων της παρούσας, μόνο για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίησή της στον Κάτοχο δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Με τη γνωστοποίηση αυτή θα ενημερώνεται ο Κάτοχος ότι, σε περίπτωση διαφωνίας του, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μέχρι την έναρξη ισχύος της τροποποίησης αυτής, χωρίς να δεσμεύεται κατά το διάστημα αυτό από την τροποποίηση και χωρίς επιβάρυνση ή ποινή, ακυρώνοντας την Κάρτα με τον τεμαχισμό της ή την παράδοσή της σε οποιαδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας, οπότε θα υποχρεούται σε άμεση εξόφληση κάθε οφειλής που έχει δημιουργηθεί από την κατοχή και χρήση της Κάρτας μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Η παράλειψη από τον Κάτοχο να γνωστοποιήσει στην PostCredit τη μη αποδοχή της τροποποίησης εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος και η χρήση της Κάρτας μετά τη γνωστοποίηση της τροποποίησης αυτής, θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Κατόχου της σχετικής τροποποίησης.

18. Γνωστοποιήσεις - Επικοινωνία

18.1 Κάθε γνωστοποίηση, αίτηση ή όχληση της PostCredit, ακόμη και αν αφορά πρόσθετη Κάρτα, θα κοινοποιείται στον Κάτοχο, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτησή του για τη χορήγηση της Κάρτας. Ο Κάτοχος πρέπει να ειδοποιεί με έγγραφο την PostCredit, χωρίς καθυστέρηση, σε κάθε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του ή του επαγγέλματός του ή του αριθμού επικοινωνίας ή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, που έχουν δηλωθεί στην Αίτηση. Νόμιμη κατοικία του Κατόχου θεωρείται αυτή που έχει δηλωθεί τελευταία, στην οποία αποστέλλεται ή κοινοποιείται κάθε έγγραφο, και ο Κάτοχος δεν μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε σχετική ένσταση. Ο Κάτοχος διορίζει με την παρούσα αντίκλητό του το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν δηλωθεί στην αίτηση για την επίδοση κάθε εγγράφου και ο Κάτοχος δεν μπορεί να προβάλει οποιαδήποτε σχετική ένσταση.

18.2 Ο Κάτοχος για τη διατύπωση παραπόνων και αιτημάτων του αλλά και για την ειδοποίηση της κλοπής ή απώλειας της Κάρτας ή διαρροής του ΡΙΝ, καθώς και για την αίτηση άρσης της τυχόν αναστολής χρήσης της Κάρτας του, μπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της PostCredit α) εγγράφως στη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας (40,2 χλμ. Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής) ή στο fax (212 212 3001), β) τηλεφωνικώς (212 212 3000) και γ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (customer@post-credit.gr). Όλες οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Κατόχου που αφορούν τη χρήση της Κάρτας μπορεί να μαγνητοφωνούνται για λόγους εξασφάλισης των συμφερόντων του Κατόχου και της PostCredit.

 

19. Καταγγελίες-Εξώδικη Επίλυση Διαφορών

19.1 Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Πλ. Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα, www.efpolis.gr).

19.2 Για τον εξωδικαστικό διακανονισμό των διαφορών, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης μεταξύ του Κατόχου και της PostCredit, ο Κάτοχος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει  στο Συνήγορο του Καταναλωτή, (Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, www.synigoroskatanaloti.gr), στον  Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα, www.bank-invest-omb.gr) καθώς και στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν.2251/1994 (Α'191), ως εξωδικαστικών οργάνων συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

20.Γενικοί Όροι

20.1 Οι πληροφορίες και οι συμβατικοί όροι της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται ουσιώδεις, παρέχονται στα ελληνικά και η επικοινωνία, γραπτώς ή τηλεφωνικώς, κατά τη διάρκεια της σύμβασης  θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Ο Κάτοχος έχει, για όσο διαρκεί η παρούσα, το δικαίωμα, να λαμβάνει κατόπιν σχετικού αιτήματος του προς την PostCredit αντίγραφο των όρων της σύμβασης.

20.2 Για όλες τις απαιτήσεις της κατά του Κατόχου με βάση την παρούσα σύμβαση η PostCredit έχει δικαίωμα συμψηφισμού με οποιαδήποτε ανταπαίτηση του Κατόχου, ανεξάρτητα από το ληξιπρόθεσμο των εκατέρωθεν απαιτήσεων. Η άσκηση του δικαιώματος συμψηφισμού, συμβατικού ή νόμιμου, δεν είναι υποχρεωτική για την PostCredit.

20.3 Η τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας δεν θίγει το κύρος και την δεσμευτικότητα των υπολοίπων. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της PostCredit να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, δεν θα μπορεί να εκληφθεί ή ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

20.4 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. Κάθε διαφορά ή αξίωση που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση (αναφορικά με τη σύναψη, ερμηνεία και εκπλήρωση αυτής), καθώς και από την αναγκαστική εκτέλεση σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, θα υπάγεται στη συντρέχουσα αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, χωρίς να αποκλείεται η υπαγωγή της στην αρμοδιότητα άλλων κατά νόμο αρμοδίων δικαστηρίων.

 

Οι παρόντες Όροι ισχύουν με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, όσον αφορά στους περιορισμούς που εφαρμόζονται στις τραπεζικές συναλλαγές.

Ο Κάτοχος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας σύμβασης πριν την υπογραφή της, αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της και παρέλαβε αντίγραφο αυτής.

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

(PostCredit e-statement)

 

1.ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

1.1 Η PostCredit παρέχει στον Κάτοχο τη δυνατότητα να λαμβάνει τη Μηνιαία Κατάσταση Λογαριασμού του σε ηλεκτρονική μορφή (e-statement) εγγραφόμενος στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Περιοδικής Ενημέρωσης PostCredit e-statement («Υπηρεσία»). Ο Κάτοχος διαθέτει πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.post-credit .gr.

1.2 Στην αίτηση εγγραφής στην Υπηρεσία, ο Κάτοχος δηλώνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση προς τον σκοπό της, κατά τον όρο 2.1 κατωτέρω, ειδοποίησης. Η PostCredit δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης, από τον Κάτοχο, καταχώρησης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης.

 

2. E-STATEMENT

2.1 Όταν ο Κάτοχος εγγραφεί στην Υπηρεσία PostCredit e-statement, η ταχυδρομική αποστολή της Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασμού διακόπτεται. Ο Κάτοχος ειδοποιείται για τη διαθεσιμότητα του e-statement με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής του στην Υπηρεσία. Ο Κάτοχος οφείλει (α) σε περίπτωση κατάργησης της σύνδεσής του στο διαδίκτυο, να τo δηλώσει αμέσως στην PostCredit, προκειμένου να του αποστέλλεται η περιοδική του ενημέρωση δια έντυπων Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασμού μέσω του απλού ταχυδρομείου, (β) σε περίπτωση αλλαγής της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης να δηλώσει αμέσως τη νέα διεύθυνση, προκειμένου το e-mail για τη διαθεσιμότητα του e-statement να αποστέλλεται εφεξής σε αυτήν. Εάν ο Κάτοχος παραλείψει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, η PostCredit νομίμως αποστέλλει το e-mail για τη διαθεσιμότητα του e-statement στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τελευταία δηλώθηκε από αυτόν.

2.2. Η περιέλευση του e-statement στον Κάτοχο θεωρείται ότι συντελείται τη στιγμή που αποθηκεύεται στη θυρίδα της ορισθείσας ηλεκτρονικής του διεύθυνσης το e-mail της PostCredit για τη διαθεσιμότητα του e-statement. Αποθήκευση θεωρείται ότι δεν υφίσταται, μόνον αν η δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του Κατόχου δεν ανευρεθεί στο διαδίκτυο και η  PostCredit λάβει μήνυμα ότι το e-mail δεν παραδόθηκε. Η PostCredit δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη προσήκουσας παραλαβής του e-mail εκ μέρους του Κατόχου, η οποία οφείλεται σε παράγοντες εκτός της σφαίρας επιρροής της.

2.3. Ο Κάτοχος δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή του από την Υπηρεσία, οπότε  θα παύσει η αποστολή του e-mail για τη διαθεσιμότητα του e-statement και θα αρχίσει η ταχυδρομική αποστολή των έντυπων  Μηνιαίων Καταστάσεων Λογαριασμού.

2.4 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο e-statement είναι απόρρητες. Μετά την περιέλευση του e-statement στον Κάτοχο, ο τελευταίος φέρει τον κίνδυνο της τυχόν πρόσβασης τρίτου στο περιεχόμενο των ανωτέρω πληροφοριών. Μέσω της Υπηρεσίας αποθηκεύονται και παραμένουν διαθέσιμα τα τελευταία είκοσι τέσσερα (24) εκδοθέντα e-statement.

 

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

3.1 Τα e-statement έχουν όμοια αποδεικτική ισχύ με τις έντυπες Μηνιαίες Καταστάσεις Λογαριασμού, αποτελούν ακριβή αντίγραφα των λογιστικών βιβλίων της PostCredit και συνιστούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του Κατόχου.

3.2 Αν ο Κάτοχος μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν του e-statement κατά τον όρο 2.2 ανωτέρω, δεν αμφισβητήσει εγγράφως το περιεχόμενο του λογαριασμού και το χρεωστικό υπόλοιπο, θα θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ακρίβεια του περιεχόμενου του και αναγνωρίζει τα επί μέρους και τα συνολικά κονδύλια που περιλαμβάνονται σε αυτόν, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης.

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

4.1 Η PostCredit δύναται να αναστέλλει προσωρινά την παροχή της Υπηρεσίας για λόγους αναγόμενους στην ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και στη συντήρηση και αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής, ενημερώνοντας σχετικά τον Κάτοχο. Περαιτέρω δύναται να αναστέλλει ή να διακόπτει την παροχή της Υπηρεσίας είτε για λόγους προστασίας του Κατόχου, είτε γιατί αυτός παρέβη οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του από διαφορετική αιτία έναντι της PostCredit. Ο Κάτοχος θα ενημερώνεται για την αναστολή ή τη διακοπή πριν αυτή πραγματοποιηθεί, άλλως αμέσως μετά.

4.2 Η PostCredit λαμβάνει κάθε πρόσφορο και εύλογο μέτρο για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας αλλά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Κάτοχος εξαιτίας δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος, το οποίο δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλειά της.

4.3 Οι παρόντες όροι που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Περιοδικής Ενημέρωσης (PostCredit e-statement) ισχύουν σωρευτικά με τους Όρους Σύμβασης Πιστωτικής Κάρτας PostCredit Visa / Mastercard.