Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία

Η HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής (40,2 χλμ Αττικής Οδού, ΣΕΑ 1 Μεσογείων, Τ.Κ. 19002, τηλ. επικοινωνίας 212 212 3000) (εφεξής, η «PostCredit»), σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με την PostCredit, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την PostCredit, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

 1. 1.Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και από πού;

  α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φύλο, υπηκοότητα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, κλπ. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και από δημόσια προσβάσιμα κοινωνικά δίκτυα.
  β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κλπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή/και κοινωνικά δίκτυα, όπως και από συνεργαζόμενες με την PostCredit εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Ν. 4354/2015) ή δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες.
  γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη, έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα κλπ. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε κατ΄εντολή σας, είτε από δημόσιες προσβάσιμες πηγές, όπως υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κλπ.
  δ) Δεδομένα υγείας σας ή/και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς σας, που υποβάλλονται στην PostCredit από εσάς, με δική σας πρωτοβουλία.
  ε) Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων (ενδεικτικά καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης κλπ.). Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται από την PostCredit, στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή, από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και κυρίως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω) ή από δημόσια προσβάσιμες πηγές όπως Δικαστήρια κλπ.
  στ) Δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική σας ικανότητα: οφειλές σας σε πιστωτικά ή και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται είτε από την PostCredit, στο πλαίσιο συμβατικών σας σχέσεων με αυτή, είτε από άλλα πιστωτικά ιδρύματα, όταν αυτό επιτρέπεται, είτε από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και κυρίως την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω) ύστερα από συναίνεση του Πελάτη, όπου αυτή απαιτείται.
  ζ) Δεδομένα πιστωτικής σας βαθμολόγησης (credit scoring - credit profiling). Τα δεδομένα αυτά είτε παράγονται από την PostCredit, από τον αυτοματοποιημένο συνδυασμό δεδομένων υπό (γ), (δ) και (ε) ανωτέρω, είτε συλλέγονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε (βλ. κατωτέρω) ύστερα από συναίνεση του Πελάτη, όπου αυτή απαιτείται.
  η) Δεδομένα τηλεφωνικών επικοινωνιών του Πελάτη με την PostCredit που μαγνητοφωνούνται στο πλαίσιο και με τους όρους του νόμου.
  θ) Δεδομένα που αφορούν στη συναλλακτική σας συμπεριφορά, που προκύπτουν και συλλέγονται από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με την PostCredit, όπως και από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της PostCredit, όπως και από δημόσια προσβάσιμα κοινωνικά δίκτυα. Σημειώνεται ότι, με εξαίρεση τα δεδομένα σας υπό (α) και (β), που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την PostCredit το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το είδος της σύμβασης, που είτε θα συναφθεί, είτε υφίσταται με την PostCredit, ή/ και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Η εταιρεία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για λογαριασμό του τραπεζικού συστήματος της χώρας, με κύριο σκοπό την αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου από τα πιστωτικά ιδρύματα πιστωτικού κινδύνου. Η εταιρεία εδρεύει επί της οδού Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, έχει τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 36 76 700 και η διεύθυνση του ιστοτόπου της είναι: www.tiresias.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας στην οποία προβαίνει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., καθώς και για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας στο ανωτέρω τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και στον ανωτέρω ιστότοπο. Η PostCredit ενδέχεται να συλλέγει δεδομένα των ιδίων ως άνω κατηγοριών και από άλλα αρχεία παρόμοιων δεδομένων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 2. 2. Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα επεξεργαζόμαστε;

  Τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τα προαναφερθέντα (Κεφάλαιο 1) που συλλέγονται, τίθενται υπό επεξεργασία για τη συμμόρφωση της PostCredit με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε δημόσιων αρχών ή δικαστηρίων, όπως και την προάσπιση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της PostCredit, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη συνέχεια: α) Τα υπό (α) και (β) ανωτέρω για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προ-συμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεών μας προς εσάς.
  β) Σε περίπτωση χορήγησης οποιουδήποτε δανείου ή πίστωσης, τα υπό (γ) έως και (ζ) για: i. την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται η PostCredit να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει,
  ii. την παρακολούθηση της εξέλιξης της οφειλής,
  iii. την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από τη σύμβαση/τις συμβάσεις σας με την PostCredit, και
  iv. την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων στην PostCredit ποσών από τη λειτουργία της σύμβασης/των συμβάσεών σας με αυτήν.

  Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού ενδέχεται να προβούμε σε μερικά αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης πιστοληπτικού προφίλ (credit profiling), με βάση κυρίως τα ανωτέρω δεδομένα και τη χρήση κατάλληλων μοντέλων.
  γ) Τα υπό (δ) ανωτέρω δεδομένα για την υποστήριξη αιτημάτων σας για τη χορήγηση δάνειων ή πιστώσεων ειδικού σκοπού ή τη ρύθμιση της εξόφλησης υφιστάμενων οφειλών σας, την αξιολόγησή τους και την κατάρτιση των σχετικών συμβατικών κειμένων.
  δ) Δεδομένα, όπως κυρίως τo υπό (η) και ανωτέρω, για την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της περιουσίας.
  ε) Τα υπό (θ) ανωτέρω δεδομένα για την ενημέρωσή σας, αφενός για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που σας παρέχουμε και τις βελτιώσεις αυτών και αφετέρου για προϊόντα ή/και υπηρεσίες είτε της PostCredit και των εταιριών του Ομίλου, πέραν αυτών που χρησιμοποιείτε ήδη, είτε συνεργαζόμενων με την PostCredit εταιρειών, με ή χωρίς την κατάρτιση συναλλακτικού προφίλ, με χρήση κατάλληλων μοντέλων (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει την προς τούτο συγκατάθεσή σας όπου αυτό απαιτείται), καθώς και την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων ικανοποίησης πελατών για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από την PostCredit υπηρεσίες, καθώς και για το επίπεδο της εξυπηρέτησης των Πελατών μας.
  στ) Για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την αποτροπή της απάτης κατά της PostCredit ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα και σχετικά μοντέλα, σύμφωνα με τα διεθνή σχετικά πρότυπα.

 3. 3. Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:
  α) Στους υπάλληλους της PostCredit οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) σας με την PostCredit, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.
  β) Σε φορείς στους οποίους η PostCredit αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία), όπως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (ν. 3758/2009), εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ν. 4354/2015), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως και εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποιήσής τους (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική μεταβολή στην PostCredit), επαναξιολόγησης του κινδύνου, κατηγοριοποίησης των συμβάσεων και των οφειλών που απορρέουν από αυτές, επεξεργασίας προτάσεων ρύθμισης κλπ., για λογαριασμό της PostCredit, όπως και πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
  γ) Σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας και λειτουργούν νόμιμα, όπως και εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν.3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
  δ) Σε εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων κατά το Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και φορείς του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε περίπτωση εκχώρησης των απαιτήσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις
  ε) Σε εταιρείες του χρηματοδοτικού τομέα του Ομίλου που ανήκει η PostCredit, για την εκτίμηση του συνολικού αναλαμβανόμενου κινδύνου, ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιμετώπιση των πελατών του Ομίλου.
  στ) Σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς ή συναλλαγών που ζητήσατε, ή πραγματοποιήσατε, όπως SWIFT, SEPA, VISA, MASTERCARD κ.τ.λ..
  ζ) Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
  η) Στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδομένα που αφορούν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγματικές, απλήρωτα γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, συμβάσεις χορήγησης δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, όπως και σε συμβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.τ.λ., για την εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού, όπως και για τους σκοπούς του συστήματος Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας (www.tiresias.gr).
  θ) Σε φορείς συγχρηματοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όταν συντρέχει περίπτωση, όπως το ΕΤΕΑΝ, το Ελληνικό Δημόσιο κ.τ.λ..
  ι) Σε εταιρείες που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της PostCredit για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 4. 4. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Σε περίπτωση που συναφθεί σύμβαση με την PostCredit, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την PostCredit ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
  Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση με την PostCredit τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.
  Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.
  Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται κατά την αποκλειστική κρίση της PostCredit, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

 5. 5. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

  Ι) Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
  α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).
  β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
  γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
  δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
  ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
  στ) Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
  Σημειώνονται τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:
  Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωμάτων σας, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας σύμβασης(-εων), ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση αυτής(-ών).
  Η PostCredit έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

  Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

  Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

  ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
  ΙΙ) Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, όπως και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην PostCredit, στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Hellenic PostCredit Α.Ε.Π.Π., Data Protection Officer, 40,2 χλμ Αττικής οδού, ΣΕΑ Μεσογείων,190 02 Παιανία ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dpo@post-credit.gr, συμπληρώνοντας την «Αίτηση Εξάσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων» που βρίσκεται παρακάτω.
  Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλέφωνο: 212 212 3000, για περισσότερες πληροφορίες.
  Στις περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της PostCredit λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
  Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν συνεπάγεται επιβάρυνσή σας. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, μπορούμε είτε να σας ζητήσουμε να αναλάβετε το σχετικό κόστος για το οποίο θα σας ενημερώσουμε, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά.

 6. 6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Η PostCredit για την ασφάλεια των δεδομένων σας, διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και της επεξεργασίας τους, όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Σημείωση
Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία εμπειρία περιήγησης και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.
Επιλέξτε για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε ποιους θα αποδεχτείτε.